Lỗi cú pháp: Misnested tag with different rendering in HTML5 and HTML4

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Note: The counts for categories are not accurate counts, but are based on estimates.

Tên trang Misnesting (now broken) Qua bản mẫu?
Düsseldorf (sửa đổi | lịch sử) span Đầu ra không chỉ do một bản mẫu nào đó
Irkutsk (sửa đổi | lịch sử) span Đầu ra không chỉ do một bản mẫu nào đó
Herning (sửa đổi | lịch sử) span Đầu ra không chỉ do một bản mẫu nào đó
Herning (sửa đổi | lịch sử) span Đầu ra không chỉ do một bản mẫu nào đó
Santiago de Chile (sửa đổi | lịch sử) span Đầu ra không chỉ do một bản mẫu nào đó
Pretoria (sửa đổi | lịch sử) span Đầu ra không chỉ do một bản mẫu nào đó
Roskilde (sửa đổi | lịch sử) span Đầu ra không chỉ do một bản mẫu nào đó
Turku (sửa đổi | lịch sử) span Đầu ra không chỉ do một bản mẫu nào đó
Thảo luận Thành viên:Voyageditor (sửa đổi | lịch sử) span
Wikivoyage:Văn phòng tư vấn du lịch/Đầu (sửa đổi | lịch sử) span
Wikivoyage:Văn phòng tư vấn du lịch (sửa đổi | lịch sử) span Wikivoyage:Văn phòng tư vấn du lịch/Đầu
Thảo luận:Bến Ninh Kiều (sửa đổi | lịch sử) span
Thành viên:Pratyya Ghosh (sửa đổi | lịch sử) span
Thành viên:Pratyya Ghosh (sửa đổi | lịch sử) span
Thành viên:Pratyya Ghosh (sửa đổi | lịch sử) span
Thành viên:Kolega2357 (sửa đổi | lịch sử) span
Thảo luận Thành viên:Genghiskhan (sửa đổi | lịch sử) span
Thảo luận Thành viên:Genghiskhan (sửa đổi | lịch sử) span
Thảo luận Thành viên:Cheers! (sửa đổi | lịch sử) span
Thảo luận Thành viên:Cheers! (sửa đổi | lịch sử) span
Thảo luận Thành viên:113.161.220.120 (sửa đổi | lịch sử) span
Thảo luận Thành viên:Andynguyen (sửa đổi | lịch sử) span
Wikivoyage:Thảo luận/2 (sửa đổi | lịch sử) span Đầu ra không chỉ do một bản mẫu nào đó
Wikivoyage:Thảo luận/2 (sửa đổi | lịch sử) span Đầu ra không chỉ do một bản mẫu nào đó
Wikivoyage:Thảo luận/3 (sửa đổi | lịch sử) span Bản mẫu:BQ
Tokyo (sửa đổi | lịch sử) span Đầu ra không chỉ do một bản mẫu nào đó
Tokyo (sửa đổi | lịch sử) span Đầu ra không chỉ do một bản mẫu nào đó
Paris (sửa đổi | lịch sử) span Đầu ra không chỉ do một bản mẫu nào đó
Aveiro (sửa đổi | lịch sử) span Đầu ra không chỉ do một bản mẫu nào đó
Tbilisi (sửa đổi | lịch sử) span Đầu ra không chỉ do một bản mẫu nào đó