Lỗi cú pháp: Tidy bug affecting font tags wrapping links

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Note: The counts for categories are not accurate counts, but are based on estimates.

Tên trang Font tag changes link color in Tidy but won't in HTML5 Qua bản mẫu?
Thảo luận:Thành phố Hồ Chí Minh đi Thượng Hải bằng đường bộ (sửa đổi | lịch sử) font
Thảo luận:Công viên Văn hoá Đầm Sen (sửa đổi | lịch sử) font
Thảo luận:Hoa Bắc (sửa đổi | lịch sử) font
Thảo luận Bản mẫu:QuickbarCity (sửa đổi | lịch sử) font
Thảo luận Bản mẫu:Quickbarprovince (sửa đổi | lịch sử) font
Thành viên:TRMC/Menu (sửa đổi | lịch sử) font Thành viên:TRMC/Navigation
Thành viên:TRMC/Trang chính/2 (sửa đổi | lịch sử) font Đầu ra không chỉ do một bản mẫu nào đó
Thảo luận Wikivoyage:Thảo luận (sửa đổi | lịch sử) font
Thảo luận Wikivoyage:Thảo luận (sửa đổi | lịch sử) font
Wikivoyage:Thảo luận/1 (sửa đổi | lịch sử) font
Wikivoyage:Thảo luận/1 (sửa đổi | lịch sử) font
Wikivoyage:Thảo luận/1 (sửa đổi | lịch sử) font
Wikivoyage:Thảo luận/1 (sửa đổi | lịch sử) font
Wikivoyage:Thảo luận/1 (sửa đổi | lịch sử) font Đầu ra không chỉ do một bản mẫu nào đó
Wikivoyage:Thảo luận/1 (sửa đổi | lịch sử) font Đầu ra không chỉ do một bản mẫu nào đó
Wikivoyage:Thảo luận/1 (sửa đổi | lịch sử) font
Wikivoyage:Thảo luận/1 (sửa đổi | lịch sử) font
Wikivoyage:Thảo luận/1 (sửa đổi | lịch sử) font
Wikivoyage:Thảo luận/1 (sửa đổi | lịch sử) font
Wikivoyage:Thảo luận/1 (sửa đổi | lịch sử) font
Wikivoyage:Thảo luận/1 (sửa đổi | lịch sử) font
Wikivoyage:Thảo luận/1 (sửa đổi | lịch sử) font
Wikivoyage:Thảo luận/1 (sửa đổi | lịch sử) font
Wikivoyage:Thảo luận/1 (sửa đổi | lịch sử) font
Wikivoyage:Thảo luận/1 (sửa đổi | lịch sử) font
Wikivoyage:Thảo luận/1 (sửa đổi | lịch sử) font