Lỗi cú pháp: Old behaviour of link-wrapping font tags

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Note: The counts for categories are not accurate counts, but are based on estimates.

Tên trang Font tag tries to change link color Qua bản mẫu?
Thảo luận:Thành phố Hồ Chí Minh đi Thượng Hải bằng đường bộ (sửa đổi | lịch sử) font
Thảo luận:Công viên Văn hoá Đầm Sen (sửa đổi | lịch sử) font
Thảo luận:Hoa Bắc (sửa đổi | lịch sử) font
Thảo luận Bản mẫu:QuickbarCity (sửa đổi | lịch sử) font
Thảo luận Bản mẫu:Quickbarprovince (sửa đổi | lịch sử) font
Thành viên:TRMC/Menu (sửa đổi | lịch sử) font Thành viên:TRMC/Navigation
Thành viên:TRMC/Trang chính/2 (sửa đổi | lịch sử) font Đầu ra không chỉ do một bản mẫu nào đó
Thảo luận Wikivoyage:Thảo luận (sửa đổi | lịch sử) font
Thảo luận Wikivoyage:Thảo luận (sửa đổi | lịch sử) font
Wikivoyage:Thảo luận/1 (sửa đổi | lịch sử) font
Wikivoyage:Thảo luận/1 (sửa đổi | lịch sử) font
Wikivoyage:Thảo luận/1 (sửa đổi | lịch sử) font
Wikivoyage:Thảo luận/1 (sửa đổi | lịch sử) font
Wikivoyage:Thảo luận/1 (sửa đổi | lịch sử) font Đầu ra không chỉ do một bản mẫu nào đó
Wikivoyage:Thảo luận/1 (sửa đổi | lịch sử) font Đầu ra không chỉ do một bản mẫu nào đó
Wikivoyage:Thảo luận/1 (sửa đổi | lịch sử) font
Wikivoyage:Thảo luận/1 (sửa đổi | lịch sử) font
Wikivoyage:Thảo luận/1 (sửa đổi | lịch sử) font
Wikivoyage:Thảo luận/1 (sửa đổi | lịch sử) font
Wikivoyage:Thảo luận/1 (sửa đổi | lịch sử) font
Wikivoyage:Thảo luận/1 (sửa đổi | lịch sử) font
Wikivoyage:Thảo luận/1 (sửa đổi | lịch sử) font
Wikivoyage:Thảo luận/1 (sửa đổi | lịch sử) font
Wikivoyage:Thảo luận/1 (sửa đổi | lịch sử) font
Wikivoyage:Thảo luận/1 (sửa đổi | lịch sử) font
Wikivoyage:Thảo luận/1 (sửa đổi | lịch sử) font