Thông tin tọa độ

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
57°1′50″B, 9°54′36″Đ