Thông tin tọa độ

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
51°12′35″B, 3°13′40″Đ