Thông tin tọa độ

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
36°49′37″N, 73°3′1″T