Thông tin tọa độ

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
11°56′30″B, 108°26′15″Đ