Thông tin tọa độ

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
16°21′49″B, 107°35′48″Đ