Thông tin tọa độ

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
16°23′56″B, 107°35′25″Đ