Thông tin tọa độ

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
47°33′21″B, 10°44′10″Đ