Thông tin tọa độ

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
47°40′51″B, 10°54′2″Đ