Thông tin tọa độ

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
55°45′17″B, 37°37′17″Đ