Nguồn bản đồ

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Trang này cho phép tìm một địa điểm (theo tọa độ) trong nhiều nguồn gốc.

Vĩ độ, kinh độ, và các tham số khác được phân cách bằng dấu phẩy. Các tham số bao gồm định danh, dấu bằng, và một giá trị.

Ví dụ: 52° 31′ N, 13° 24′ 30″ E, scale=50000

Ngoài ra, định dạng GeoHack cũng được chấp nhận.

Tìm dữ liệu và bản đồ trong nguồn gốc