Không có quyền thực hiện

Jump to navigation Jump to search

Bạn không được quyền xem nhật trình sai phạm, vì lý do sau:

Địa chỉ IP của bạn đã bị cấm tại tất cả các wiki.

Người cấm là Vituzzu (meta.wikimedia.org). Lý do được đưa ra là Amazon web services, including several abused open proxies.

  • Lúc bắt đầu cấm: 04:27, ngày 1 tháng 11 năm 2017
  • Thời hạn cấm: 04:27, ngày 1 tháng 11 năm 2020

Bạn có thể liên lạc với Vituzzu để thảo luận về vụ cấm này. Bạn chỉ có thể sử dụng tíng năng “Gửi thư cho người này” sau khi đặt địa chỉ thư điện tử hợp lệ trong tùy chọn tài khoản nếu chưa cấm sử dụng tính năng này. Địa chỉ IP hiện tại của bạn là 54.166.233.99, và dãy IP bị cấm là 54.166.0.0/16. Xin vui lòng bao gồm các chi tiết ở trên khi nào hỏi về vụ cấm này.