Không có quyền thực hiện

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bạn không được quyền xem nhật trình sai phạm, vì lý do sau:

Địa chỉ IP của bạn đã bị cấm tại tất cả các wiki.

Người cấm là Trijnstel (meta.wikimedia.org). Lý do được đưa ra là Open proxy: abused proxy by LTAs.

  • Lúc bắt đầu cấm: 23:06, ngày 2 tháng 6 năm 2018
  • Thời hạn cấm: 23:06, ngày 2 tháng 6 năm 2021

Bạn có thể liên lạc với Trijnstel để thảo luận về vụ cấm này. Bạn chỉ có thể sử dụng tíng năng “Gửi thư cho người này” sau khi đặt địa chỉ thư điện tử hợp lệ trong tùy chọn tài khoản nếu chưa cấm sử dụng tính năng này. Địa chỉ IP hiện tại của bạn là 54.159.51.118, và dãy IP bị cấm là 54.159.0.0/16. Xin vui lòng bao gồm các chi tiết ở trên khi nào hỏi về vụ cấm này.