Không có quyền thực hiện

Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bạn không được quyền xem nhật trình sai phạm, vì lý do sau:

Địa chỉ IP của bạn đã bị cấm tại tất cả các wiki.

Người cấm là RadiX (meta.wikimedia.org). Lý do được đưa ra là Cross-wiki abuse: IP range allocated to a webhosting service. Should you be affected by this block, please contact us.

  • Lúc bắt đầu cấm: 01:44, ngày 11 tháng 9 năm 2017
  • Thời hạn cấm: 01:44, ngày 11 tháng 9 năm 2018

Bạn có thể liên lạc với RadiX để thảo luận về vụ cấm này. Bạn chỉ có thể sử dụng tíng năng “Gửi thư cho người này” sau khi đặt địa chỉ thư điện tử hợp lệ trong tùy chọn tài khoản nếu chưa cấm sử dụng tính năng này. Địa chỉ IP hiện tại của bạn là 54.80.80.77, và dãy IP bị cấm là 54.80.0.0/16. Xin vui lòng bao gồm các chi tiết ở trên khi nào hỏi về vụ cấm này.