Khác biệt giữa các bản “Sổ tay tiếng Tây Ban Nha”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
; more : más (''MAHS'')
 
===Time Thời gian ===
 
; nowbây giờ : ahora (''ah-OH-rah'')
; laterlát nữa : después (''dehs-PWEHS'')
; beforetrước đó : antes (''AHN-tehs'')
; morningbuổi sáng : mañana (''mah-NYAH-nah'')
; afternoonbuổi chiều : tarde (''TAHR-deh'')
; nightban đêm : noche (''NOH-cheh'')
 
====Clock time====
391

lần sửa đổi

Bảng chọn điều hướng