Khác biệt giữa các bản “Sổ tay tiếng Tây Ban Nha”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
; 2 o'clock AM : ''dos de la madrugada'' or ''dos de la mañana'' (spoken: ''DOHS deh la mah-droo-GAH-dah'' or ''DOHS deh la mah-NYAH-nah''), 2:00 (written)
 
====DurationThời gian====
 
; _____ minute(s)phút : _____ minuto(s) (''mee-NOO-toh(s)'')
; _____ hour(s)giờ : _____ hora(s) (''OH-rah(s)'')
; _____ day(s)ngày : _____ día(s) (''DEE-ah(s)'')
; _____ week(s)tuần : _____ semana(s) (''seh-MAH-nah(s)'')
; _____ month(s)tháng : _____ mes(es) (''MEHS-(ehs)'')
; _____ year(s)năm : _____ año(s) (''AH-nyoh(s)'')
 
====Ngày====
391

lần sửa đổi

Bảng chọn điều hướng