Khác biệt giữa các bản “Sổ tay tiếng Indonesia”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
 
===Số đếm===
 
; 0 : nol / kosong (''COSS-song'')
; 1 : satu (''...'')
; 2 : dua (''...'')
; 3 : tiga (''...'')
; 4 : empat (''OM-phat'')
; 5 : lima (''LEE-ma'')
; 6 : enam (''O-nam or NAM'')
; 7 : tujuh (''...'')
; 8 : delapan (''D´LAPAN'')
; 9 : sembilan (''...'')
; 10 : sepuluh (''...'')
; 11 : sebelas (''SE-b´las'')
; 12 : dua belas (''DUA-b´las'')
; 13 : tiga belas (''TIGA-b´las'')
; 14 : empat belas (''OMPHAT-b´las'')
; 20 : dua puluh (''...'')
; 21 : dua puluh satu (''...'')
; 22 : dua puluh dua (''...'')
; 23 : dua puluh tiga (''...'')
; 30 : tiga puluh (''...'')
; 40 : empat puluh (''...'')
; 50 : lima puluh (''...'')
; 100 : seratus (''S´RA-tus'')
; 200 : dua ratus (''...'')
; 300 : tiga ratus (''...'')
; 1000 : seribu (''S´RI-bu'')
; 1100 : seribu seratus (''S´RIBU-s´ratus'')
; 1152 : seribu seratus lima puluh dua (''...'')
; 1200 : seribu dua ratus (''...'')
; 1500 : seribu lima ratus (''...'')
; 2000 : dua ribu (''...'')
; 2100 : dua ribu seratus (''...'')
; 10.000 : sepuluh ribu (''...'')
; 20.000 : dua puluh ribu (''...'')
; 100.000 : seratus ribu (''...'')
; 150.000 : seratus lima puluh ribu (''...'')
; 156.125 : seratus lima puluh enam ribu seratus dua puluh lima (''...'')
; 250.000 : dua ratus lima puluh ribu / seperempat juta (quarter of a million) (''...'')
; 500.000 : lima ratus ribu / setengah juta (half a million) (''...'')
; 1.000.000 : satu juta (''...'')
; 1,150,000 : satu juta seratus lima puluh ribu (''...'')
; 1.250.000 : satu seperempat juta (''...'')
; 1.500.000 : satu setengah juta (''...'')
; 1.750.000 : satu juta tujuh ratus lima puluh ribu (''...'')
; 1.000.000.000 : satu milyar
; 1.000.000.000.000 : satu trilyun
; số _____ (''tàu hỏa, xe buýt, vv.'') : nomor _____ (''NO-more'')
; một nửa : setengah (''...'')
; một phần tư : seperempat (''...'')
; ba phần tư : tiga perempat (''...'')
; ít hơn : kurang (''KU-rang'')
; nhiều hơn : lebih (''LEB-ih'')
52

lần sửa đổi

Bảng chọn điều hướng