Khác biệt giữa các bản “Mô đun:Imagemap/de”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Die Seite wurde neu angelegt: „imagemap = { 'poly 94 906 94 892 120 892 141 887 159 880 185 888 198 905 200 927 198 960 195 963 156 957 130 957 122 922 Saarland', 'poly 303 2 321 5…“
(Die Seite wurde neu angelegt: „imagemap = { 'poly 94 906 94 892 120 892 141 887 159 880 185 888 198 905 200 927 198 960 195 963 156 957 130 957 122 922 Saarland', 'poly 303 2 321 5…“)
(Không có sự khác biệt)
112

lần sửa đổi

Bảng chọn điều hướng