Khác biệt giữa các bản “Sổ tay tiếng Tây Ban Nha”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
===Vận tải===
{{infobox|CommonNhững signscâu báo hiệu thông dụng|
; STOPDừng lại: PAREPare, ALTOalto, STOPstop (''PAH-reh, AHL-toh, stohp'')
; NOCấm PARKINGđỗ: NONo APARCAROAparcaro / ESTACIONAREstacionar (''noh ah-pahr-KAHR-oh/ ehs-tah-syoh-NAR'')
; PARKINGCho đỗ: APARCAMIENTOAparcamiento / ESTACIONAMIENTOEstacionamiento (''ah-pahr-kah-MYEHN-toh/ ehs-tah-syoh-nah-MYEHN-toh'')
; NOCấm ENTRANCEvào: PROHIBIDOProhibido ELel PASOpaso (''pro-ee-BEE-doh el PAHS-oh'')
; GIVECho WAYđi/YIELD:Năng CEDAsuất: ELNăng PASOsuất (''SEH-dah el PAHS-oh'')
; SLOWChậm lại: DESPACIODespacio (''dehs-PAH-syoh'')
; DIVERSION/DETOURNgõ cụt: DESVÍOSin salida (''dehsseen sah-LEE-BYOHdah'')
; ONENguy WAYhiểm: SENTIDO ÚNICOPeligro (''sehn-TEE-doh OOpeh-neeLEE-kohgroh'')
; CAUTIONCảnh cáo/ATTENIONChú ý: ¡PRECAUCIÓN!Precaución/¡ATENCIÓN!Atención (''pray-caw-SHYON''/''ah-ten-SHYON'')
; DEAD END: SIN SALIDA (''seen sah-LEE-dah'')
; DANGER: PELIGRO (''peh-LEE-groh'')
; CAUTION/ATTENION: ¡PRECAUCIÓN!/¡ATENCIÓN! (''pray-caw-SHYON''/''ah-ten-SHYON'')
}}
 
Người dùng vô danh

Bảng chọn điều hướng