Tìm kiếm các tập tin trùng lắp

Jump to navigation Jump to search

Tìm kiếm các bản sao y hệt với tập tin khác, theo giá trị băm của nó.