Lỗi cú pháp: Misnested tags

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Note: The counts for categories are not accurate counts, but are based on estimates.

Tên trang Misnested tag which should be properly nested Qua bản mẫu?
Bloemfontein (sửa đổi | lịch sử) b
Bologna (sửa đổi | lịch sử) b
Jeddah (sửa đổi | lịch sử) b
Lahore (sửa đổi | lịch sử) b
Lahore (sửa đổi | lịch sử) i
Lahore (sửa đổi | lịch sử) i
Kiribati (sửa đổi | lịch sử) b
Nepal (sửa đổi | lịch sử) b
Sri Lanka (sửa đổi | lịch sử) b
Dhaka (sửa đổi | lịch sử) b
Sổ tay tiếng Hàn (sửa đổi | lịch sử) b
Islamabad (sửa đổi | lịch sử) i
Islamabad (sửa đổi | lịch sử) i
Bruxelles (sửa đổi | lịch sử) i
Bruxelles (sửa đổi | lịch sử) i
Linköping (sửa đổi | lịch sử) b
Reykjavík (sửa đổi | lịch sử) b
Turku (sửa đổi | lịch sử) i Đầu ra không chỉ do một bản mẫu nào đó
Kuching (sửa đổi | lịch sử) b Đầu ra không chỉ do một bản mẫu nào đó
Bản mẫu:Location map data vn (sửa đổi | lịch sử) small Bản mẫu:Location map data man
Thành viên:Romaine (sửa đổi | lịch sử) small
Thảo luận Thành viên:Romaine (sửa đổi | lịch sử) small
Thảo luận Thành viên:Pratyya Ghosh (sửa đổi | lịch sử) span
Thảo luận Thành viên:Tbmainam (sửa đổi | lịch sử) font
Đức (sửa đổi | lịch sử) b
Đức (sửa đổi | lịch sử) i
Hà Lan (sửa đổi | lịch sử) i
Singapore (sửa đổi | lịch sử) b
Singapore (sửa đổi | lịch sử) b
Bắc Macedonia (sửa đổi | lịch sử) i
Iceland (sửa đổi | lịch sử) b
Ấn Độ (sửa đổi | lịch sử) small
Dhaka (sửa đổi | lịch sử) i
Hà Lan (sửa đổi | lịch sử) i
Nam Phi (sửa đổi | lịch sử) i
Nam Phi (sửa đổi | lịch sử) b
Thụy Sĩ (sửa đổi | lịch sử) b
Cao Hùng (sửa đổi | lịch sử) b
Wikivoyage:Thảo luận (sửa đổi | lịch sử) i
Thành viên:Huỳnh Nhân-thập (sửa đổi | lịch sử) small
Châu Hải (sửa đổi | lịch sử) b
Jyväskylä (sửa đổi | lịch sử) b
Erfurt (sửa đổi | lịch sử) b