Quyền thành viên

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Chọn thành viên  
Xem nhóm người dùngXem quyền hạn của người dùng JohnsonLee01 (Thảo luận | đóng góp)

Ngầm thuộc nhóm: Thành viên tự xác nhận

Nhật trình cấp quyền thành viên

  • 23:29, ngày 16 tháng 5 năm 2020 JohnsonLee01 Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm JohnsonLee01 từ bảo quản viên (tạm thời cho đến 21:08, ngày 16 tháng 11 năm 2020) đến bảo quản viên (tạm thời cho đến 21:08, ngày 16 tháng 11 năm 2020) và người được miễn cấm IP