Quyền thành viên

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Chọn thành viên  
Xem nhóm người dùngXem quyền hạn của người dùng ThiênĐế98 (Thảo luận | đóng góp)

Thuộc nhóm: Người được miễn cấm IP

Ngầm thuộc nhóm: Thành viên tự xác nhận

Nhật trình cấp quyền thành viên

  • 15:38, ngày 15 tháng 5 năm 2019 ThiênĐế98 Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm ThiênĐế98 từ bảo quản viên (tạm thời cho đến 20:33, ngày 18 tháng 5 năm 2019) đến bảo quản viên (tạm thời cho đến 20:33, ngày 18 tháng 5 năm 2019) và người được miễn cấm IP