Khác biệt giữa các bản “Sổ tay tiếng Tây Ban Nha”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Đã lùi lại sửa đổi 33209 của NeoMaps (thảo luận)
(Đã lùi lại sửa đổi 33209 của NeoMaps (thảo luận))
; Đẩy : Empuje (''ehm-POO-heh'')
; Kéo : Tira/Jala (''TEE-rah/HAH-lah'')
; Nhà vệ sinh : Servicios (''sehr-BEE-see-yohs''), also S.H. or S.S.H.H. for Servicios Higiénicos
; Nhà vệ sinh : Baños
; Đàn ông : Hombres (''OHM-brays'') / Caballeros (''kah-bah-YEH-rohs'')
; Phụ nữ : Mujeres (''moo-HEH-rehs'') / Señoras (''sehn-YOH-rahs'')
 
; Chào (thân mật): Hola (''OH-lah'')
; Chúc một ngày tốt lành : Que pasespase un buen día (''keh PAH-seh un BWEHN DEE-ah'')
; Bạn khỏe không? (''thân mật''): ¿Cómo estás? (''KOH-moh ehs-TAHS?'')
; Ngài khỏe không? (''lịch sự''): ¿Cómo está usted? (''KOH-moh ehs-TAH oos-TEHD?'')
; Rất vui được gặp bạn: Encantado/a (''ehn-kahn-TAH-doh''/''ehn-kahn-TAH-dah'')
; Đó là một hân hạn khi được gặp các bạn: Mucho gusto. (''MOO-choh GOOS-toh'')
; Làm ơn: Por favor (''POHR fah-VOHRBOHR'')
; Cảm ơn: Gracias (''GRAH-syahs'')
; Không có gì: De nada (''DEHDAY NAH-dah'')
; Vâng: Sí (''SEE'')
; Không: No (''NOH'')
; Tha lỗi cho tôi (''nhận được sự chú ý''): Disculpe (''dees-KOOL-peh'')
; Tôi có thể nói được chút ít tiếng Tây Ban Nha : Hablo un poco español. (''ah-BLOH oon POH-koh eha-pah-NYOHL'')
; Tôi không nói được tiếng Tây Ban Nha (well): No hablo (bien) español (''noh AH-bloh (byehn) ehs-pah-NYOL)
; Bạn nói được tiếng VietAnh không? (''thân mật''): ¿Hablas vietnamitainglés? (''AH-blahs een-GLEHS?'')
; Bạn nói được tiếng VietAnh không? (''lịch sự''): ¿Habla usted vietnamitainglés? (''AH-blah oos-TEHD een-GLEHS?'')
; Có người nào ở đây nói được tiếng Anh không? : ¿Hay alguien que hable vietnamitainglés? (''ai ahl-GYEHN keh AH-bleh een-GLEHS?'')
; Giúp tôi với!: ¡Ayuda! (''ah-YOO-dah!'') / ¡Socorro! (''soh-KOHR-roh!'')
; Chào buổi sáng: Buenos días (''BWEH-nohs DEE-ahs'')
; Chúc ngủ ngon: Buenas noches (''BWEH-nahs NOH-chehs'')
; Tôi không hiểu: No entiendo (''NOH ehn-TYEHN-doh'')
; Bạn có thể nói chậm một chút không? : ¿PodríasPodría usted hablar más despacio por favor? (''poh-DREE-ah oos-TEHD ah-BLAHR MAHS dehs-PAH-syoh pohr fah-BOHR?'')
; Bạn có thể nói lại không? : ¿PodríasPodría repetírmelousted repetirlo por favor? (''poh-DREE-ah oos-TEHD reh-peh-TEER-loh pohr fah-BOHR?'')
; Nhà vệ sinh ở đâu vậy?: ¿Dónde está el baño? (''DOHN-deh ehss-TAH EHL BAH-nyoh?'') / In Spain: ¿Dónde están los aseos? (''DOHN-deh ehs-TAHN lohs ah-SEH-ohs'')
 
=== Vấn đề ===
; Tôi cần đến bác sĩ. : Necesito un médico. (''neh-seh-SEE-toh OON MEH-dee-coh'')
; Tôi có thể sử dụng điện thoại của bạn? : ¿Puedo usar su teléfono? (''PWEH-doh oo-SAHR soo teh-LEH-foh-noh?'')
;Tôi có thể mượn điện thoại / điện thoại di động? : ¿Me presta su celular/móvil? (''meh PREHS-tah soo seh-loo-LAHR / MOH-beel?'') ("celular" ở châu Mỹ; "móvil" ở Tây Ban Nha và châu Phi)
; Tôi cần phải gọi đại sứ quán. : Necesito llamar a la embajada (''neh-seh-SEE-toh yah-MAHR ah lah em-bah-HAH-dah'')
 
; Tháng 7 : julio (''HOO-lyoh'')
; Tháng 8 : agosto (''ah-GOHS-toh'')
; Tháng 9 : setiembreseptiembre (''sehsehp-TYEHM-breh'')
; Tháng 10 : octubre (''ohk-TOO-breh'')
; Tháng 11 : noviembre (''noh-VYEHM-breh'')
; cam : naranja (''nah-RAHN-hah''), anaranjado (''ah-nah-rahn-HA-doh'')
; tím : púrpura (''POOR-poo-rah'') , morado (''moh-RAH-doh''), violeta (''vee-oh-LEH-tah'')
; hồng : rosadorosa (''ROH-sah-doh'')
; nâu : marrón (''mahr-ROHN'') (it should be noted "marrón" is used to describe color of objects) , café (''kah-FEH'') (used mostly for skin color, clothing and fabric), castaño (''kahs-TAH-nyoh'') (is used primarily for skin color, eye color and hair color).
 
{{infobox|Common signs|
; STOP : PARE, ALTO, STOP (''PAH-reh, AHL-toh, stohp'')
; NO PARKING : PROHIBIDONO APARCARO / ESTACIONAR (''noh ah-pahr-KAHR-oh/ ehs-tah-syoh-NAR'')
; PARKING : APARCAMIENTO / ESTACIONAMIENTO (''ah-pahr-kah-MYEHN-toh/ PARQUEO / PARQUEADEROehs-tah-syoh-nah-MYEHN-toh'')
; NO ENTRANCE : PROHIBIDO EL PASO (''pro-ee-BEE-doh el PAHS-oh'')
; GIVE WAY/YIELD : CEDA EL PASO (''SEH-dah el PAHS-oh'')
; SLOW : DESPACIO (''dehs-PAH-syoh'')
; DIVERSION/DETOUR : DESVÍO (''dehs-BYOH'')
; ONE WAY : UNSENTIDO SOLO SENTIDOÚNICO (''sehn-TEE-doh OO-nee-koh'')
; DEAD END : SIN SALIDA (''seen sah-LEE-dah'')
; DANGER : PELIGRO (''peh-LEE-groh'')
; CAUTION/ATTENION : ¡PRECAUCIÓN!/¡ATENCIÓN! (''prehpray-caw-SHYON''/''ah-ten-SYONSHYON'')
}}
 
; ô tô : carro(''KAHR-roh''), coche (''KOH-cheh''), auto (''OW-toh'')
; xe buýt : busautobús (''boosow-toh-BOOS''), guagua (''GWAH-gwah'')
; xe thùng : vanfurgoneta (''foor-goh-NEH-tah''), combi (''KOHM-bee'')
; xe tải : camión (''kah-MYOHN'')
; máy bay : avión (''ah-BYOHN''), aeroplano (''ah-eh-roh-PLAH-noh'')
; trực thăng : helicóptero (''eh-lee-KOHP-teh-roh'')
; tàu hỏa : tren (''trehn'')
; tàu điện ngầm : metro (''MEH-troh'')
; xe điện : tranvía (''trahntrahns-VYAHBYAH'')
; xe điện chở hành khách : trole (''TROH-leh''), trolebús (''troh-leh-BOOS'')
; thuyền : bote (''BOH-teh'')
; tàu thủy : barco (''BAHR-koh'')
; phà : transbordador (''trahns-bohr-dah-DOHR'')
; phà : ferry
; xe đạp : bicicleta (''bee-see-KLEH-tah'')
; xe máy : motocicleta, moto, moto lineal(''moh-toh-see-KLEH-tah'')
 
 
 
====Bus and Train====
; Giá một vé đến _____ là bao nhiêu? : ¿Cuánto cuesta un billete (Tây Ban Nha) / pasaje (Nam Mỹ) / boleto/billete para(Mexico) a _____? (''KWAHN-toh KWEHS-tah oon beeh-YEH-teh/pah-SAH-heh/boe-LAY-toe ___'')
; Một vé đến _____, làm ơn. : Un boleto/pasaje a _____, por favor. (''oon boh-LEH-toh/pah-SAH-heh ah _______, pohr fah-BOHR.'')
 
; Tàu (hỏa)/xe buýt này đi đâu? : ¿HaciaA dóndedonde va este tren/busautobús? (''ah DOHN-deh bah EHS-teh trehn/ ow-toh-BOOS?'')
; Tàu (hỏa)/xe buýt này đến đâu _____? : ¿DóndeDonde está el tren/busautobús hacia _____? (''DOHN-deh ehs-TAH ehl trehn/ ow-toh-BOOS ah-syah_____?'')
; Tàu (hỏa)/xe buýt có dừng lại ở _____? : ¿EsteSe para este tren/bus paraautobús en? _____? (''seh PAH-rah EHS-teh trehn/ow-toh-BOOS ehn___?'')
; Khi nào tàu (hỏa)/xe buýt _____ nghỉ? : ¿Cuándo salehace el tren/busautobús haciapara_____ _____departa? (''KWAHN-doh AH-seh ehl trehn/ow-toh-BOOS PAH-rah____deh-PAHR-tah?'')
; Khi nào thì tàu (hỏa)/xe buýt này đến _____? : ¿Cuándo llegará este tren/busautobús a _____? (''KWAHN-doh yeh-gah-RAH EHS-teh trehn/ow-toh-BOOS ah____?'')
 
; Làm thế nào để tôi đến _____ ? : ¿Cómo puedo llegar a _____ ? (''KOH-moh PWEH-doh yeh-GAHR ah____?'')
; ...nhà nghỉ thanh niên? : ...al hostal? (''ahl ohs-TAHL'')
; ...khách sạn _____? : ...el hotel _____ ? (''ehl oh-TEHL?'')
; ...tới đại sứ quán Việt Nam? : ...el consulado de vietnamita? (''ehl kohn-soo-LAH-doh deh viet-nam-mitaa'')
; Nơi nào có nhiều... : ¿Dónde hay muchos... (''DOHN-deh eye MOO-chohs'')
; ...khách sạn? : ...hoteles? (''oh-TEH-lehs'')
; Bạn có thể chỉ [vị trí] của tôi trên bản đồ? : ¿Puede enseñarme/mostrarme en el mapa? (''PWEH-deh ehn-seh-NYAHR-meh/mohs-TRAHR-meh ehn ehl MAH-pah?'')
; đường : calle (''KAH-yeh'')
; rẽ trái. : GiraGire/dobladoble/vira/volteada vuelta a la izquierda. (''HEE-reh/DOH-bleh/dah VWEHL-tah ah lah ees-KYEHR-dah'')
; rẽ phải. : Gire/dobladoble/vira/volteada vuelta a la derecha. (''HEE-reh/DOH-bleh/dah VWEHL-tah ah lah deh-REH-chah'')
; trái : izquierda (''ees-KYEHR-dah'')
; phải : derecha (''deh-REH-chah'')
; thẳng về phía trước : siguetodo derecto frente (''TOH-doh REHK-toh'') , siga derecho (''SEE-gah deh-REH-choh'')
; hướng tới _____ : hacia el/la_____ (''HAH-syah ehl/lah'')
; quá _____ : pasandopasado el/la _____ (''pah-SAHNSAH-doh ehl/lah'')
; trước _____ : antes de _____ (''AHN-tehs deh'')
; Cho biết vị trí _____ ở đâu. : busque el/la _____. (''BOOS-keh ehl/lah'')
; Do you have any rooms available? : ¿Hay habitaciones libres? (''ai ah-bee-tah-SYOH-nehs LI-brehs?'')
; How much does a room cost for one person/two people? : ¿Cuanto cuesta una habitación para una persona/para dos personas? (''KWAHN-toh KWEHS-tah OO-nah ah-bee-tah-SYOHN PAH-rah OO-nah pehr-SOH-nah/PAH-rah dohs pehr-SOH-nahs?'')
; Does the room come with...? : ¿La habitación tieneviene con....? (''lah ah-bee-tah-SYOHN BYEH-neh kohn?'')
; ...bedsheets? : ...sábanas? (''SAH-bah-nahs?'')
; ...a bathroom? : ...un baño? (''oon BAH-nyoh?'')
; ...a telephone? : ...un teléfono? (''oon teh-LEH-foh-noh?'')
; ...a TV? : ...un televisor? (''oon teh-leh-vee-SOHR?'')
; ...with Internet access? : ...con acceso aal internet? (''kohn ahk-SEH-soh ahl een-terh-NEHT?'')
; ...with room service? : ...con servicio a la habitación? (''kohn sehr-BEE-syoh ah lah ah-bee-tah-SYOHN?'')
; ...a double bed? : ...una cama doblede matrimonio? (''OO-nah KAH-mah DOHmah-tree-MOH-blehnyoh?'')
; ...a single bed? : ...una cama simplesola? (''OO-nah KAH-mah SOH-lah?'')
; May I see the room first? : ¿Puedo ver la habitación primero? (''PWEH-doh vehr lah ah-bee-tah-SYOHN pree-MEH-roh?'')
; Do you have anything quieter? : ¿Tiene algo más tranquilo? (''TYEH-neh AHL-goh MAHS trahn-KEE-loh?'')
; Can you suggest other hotels? : ¿Puede recomendarme otros hoteles? (''PWEH-deh reh-koh-mehn-DAHR-meh OH-trohs oh-TEH-lehs?'')
; Do you have a safe? : ¿Hay caja fuerte? (''eye KAH-hah FWEHR-teh?'')
; ...lockers? : ...taquillas?/casilleros?/guardarropasguardaropas?(''tah-KEE-yahs/kah-see-YEH-rohs?/gwah-rdah-ROH-pahs'')
; Is breakfast/supper included? : ¿El desayuno/la cena va incluido/a? (''ehl deh-sah-YOO-noh/lah SEH-nah bah een-kloo-WEE-doh/ah?'')
; What time is breakfast/supper? : ¿A qué hora es el desayuno/la cena? (''ah KEH OH-rah ehs ehl deh-sah-YOO-noh/lah SEH-nah?'')
===Money===
; Do you accept American/Australian/Canadian dollars? : ¿Aceptan dólares estadounidenses/australianos/canadienses? (''ah-SEHP-tahn DOH-lah-rehs ehs-tah-dow-oo-nee-DEHN-sehs/ows-trah-LYAH-nohs/kah-nah-DYEHN-sehs?'')
; Do you accept British pounds? : ¿Aceptan libras esterlinas británicas? (''ah-SEHP-tahn LEE-brahs ehs-tehr-LEE-nahs bree-TAH-nee-kahs?'')
; Do you accept euros? : ¿Aceptan euros? (''ah-SEHP-tahn eh-OO-rohs?'')
; Do you accept credit cards? : ¿Aceptan tarjeta de crédito? (''ah-SEHP-tahn tahr-HEH-tah deh KREH-dee-toh?'')
 
; plate : plato (''PLAH-toh'')
; bowl : tazón/bowlcuenco (''tah-SOHN/bowlKWEHN-koh'')
; spoon : cuchara (''koo-CHAH-rah'')
; fork : tenedor (''teh-NEH-dohr'')
; I don't eat pork. : No como cerdo. (''noh KOH-moh SEHR-doh'')
; I only eat kosher food. : Sólo como comida kosher. (''SOH-loh KOH-moh koh-MEE-dah koh-SHEHR'') (In a restaurant they will stare at you, since "kosher" is as Spanish as "empanada" is English.)
; Can you make it "lightlite", please? (less oil/butter/lard) : ¿PuedenPuede hacerloponer tipopoco lightaceite/ligeropoca mantequilla/poca grasa/manteca? (''PWEH-deh poh-NEHR POH-koh ah-SAY-teh/POH-kah mahn-teh-KEE-yah/POH-kah GRAH-sah/mahn-TEH-kah?'')
; fixed-price meal : comida precio fijo (''koh-MEE-dah preh-see-oh fee-ho'')
; à la carte : a la carta (''ah lah KAHR-tah'')
; breakfast : desayuno (''deh-sah-YOO-noh'')
; lunch : comida (''koh-MEE-dah'') (Spain, Mexico), almuerzo (''ahl-MWEHR-soh'') (South America)
; lunch : almuerzo
; dinner or supper : cena (''SEH-nah'') (everywhere)
; snack : bocado (''boh-KAH-doh'')
; I want _____. : Quiero _____. (''KYEH-roh'')
; fish : pescado (''pehs-KAH-doh'')
; ham : jamón (''hah-MOHN'')
; sausage : salchicha (''sahl-CHEE-chah''), vienesa (Chile''byeh-NEH-sah'')
; cheese : queso (''KEH-soh'')
; eggs : huevos (''oo-WEH-bohs'')
; noodles : fideos (''FEE-deh-ohs'')
; rice : arroz (''ahr-ROHS'')
; beans : frijoles (''free-HOH-lehs''), habichuelas (''ah-bee-CHWEH-lahs'')
; May I have a glass of _____? : ¿Me puede poner/traer un vaso de _____? (''meh PWEH-deh poh-NEHR/trah-EHR oon BAH-soh deh?'')
; May I have a cup of _____? : ¿Me puede poner/traer una taza de _____? (''meh PWEH-deh poh-NEHR/trah-EHR OO-nah TAH-sah deh?'')
; coffee : café (''kah-FEH'')
; tea (''drink'') : té (''TEH'')
; juice : zumo (''THOO-mo'') (Spain), jugo (''HOO-goh'') (South America)
; water : agua (''AH-gwah'')
; (bubbly) water : agua con gas (''AH-gwah kohn gahs'') (if you say ''agua'', if you ask at the bar, it will be tap water (for free), at the table it is normally bottled); ''Agua mineral'' (''AH-gwah mee-neh-RAHL'') is bottled mineral water.
; beer : cerveza (''sehr-VAY-sah'')
; red/white wine : vino tinto/blanco (''BEE-noh TEEN-toh/BLAHN-koh'')
; black pepper : pimienta (''pee-MYEHN-tah'')
; butter : mantequilla (''mahn-teh-KEE-yah'') , manteca (''mahn-TEH-kah'') (in Argentina)
; Excuse me, waiter? (getting attention of server'): ¡Mozocamarero! (''kah-mah-REH-roh'') (Spain), ¡mesero! (''meh-SEH-roh'') (Latin America), ¡mozo! (''MOH-zoh'') (Argentina)
; I'm finished. : He acabado, terminé (''heh ah-kah-BAH-doh, tehr-mee-NEH'') (The first phrase can refer to the finishing of a completely unrelated physiological activity)
; It was delicious. : Estaba delicioso/muy bueno/muy rico. (Arg.) (''ehs-TAH-bah deh-lee-SYOH-soh/MOO-ee BWEH-noh/MOO-ee REE-koh'')
; Please clear the plates. : Puede llevarse los platos. (''PWEH-deh yeh-BAHR-seh lohs PLAH-tohs'')
; The check, please. : La cuenta, por favor. (''lah KWEHN-tah, pohr fah-BOHR'')
 
Note that you must ask for the bill. A ''gringo'' was known to have waited until 2 in the morning because he was too shy to ask :).
 
===Bars/Clubs===
; club : club (''kloob'')
; Could we dance here? : ¿Podríamos bailar aquí? (''poh-DREE-ah-mohs BAI-lahr ah-KEE?'')
; What time do you close? : ¿A qué horashora cierranusted cierra? (''ah KEH OH-rah oos-TEHD SYEHR-rah?'')
; Do you serve alcohol? : ¿SirvenSirve bebidasusted alcohólicasel alcohol? (''SEER-beh oos-TEHD ehl ahl-koh-OHL?'')
; Is there table service? : ¿Hay servicio a la mesa? (''eye sehr-BEE-syoh ah lah MEH-sah?'')
; A beer/two beers, please. : Una cerveza/dos cervezas, por favor. (''OO-nah sehr-BEH-sah/dohs sehr-BEH-sahs, pohr FAH-bohr'')
; A glass of red/white wine. : Un vaso de vino tinto/blanco. (''oon BAH-soh deh BEE-noh TEEN-toh/BLAHN-koh'')
; A pint (of beer) : ''Una jarra de cerveza'' (normally it will be half a liter, not really a pint); In LatinChile Americaor Argentina ''un choppschop'' might be anywhere from 300mL to one litre; in Spain the most common is ''una caña'' which is 200mL in a tube glass; you can also ask for ''un quinto'' (200mL bottle) or ''un tercio'' (330mL bottle)
; A glass of draft beer : ''Un choppschop'' (''oon CHOHPSHOHP'') (Chile and Argentina) / ''Una cerveza de barril'' (''OO-nah sehr-BEH-sah deh bahr-REEL'') (Mexico); in Spain you can ask for Cerveza negra, not very common in spanish ''Bares'', but easy to find in ''Pubs'' (Pub=small club where just drinks are served).
; _____ (''hard liquor'') and _____ (''mixer''). : ''_____ con _____.'' In Spain, ''Cubata'' is Coke with whiskey
; A bottle. : Una botella. (''OO-nah boh-TEH-yah'')
; whiskywhiskey : whisky (''WEES-kee'')
; vodka : vodka (''BOHD-kah'')
; rum : ron (''rohn'')
; tonic water : agua tónica (''AH-gwah TOH-nee-kah'')
; orange juice : jugo de naranja (''HOO-goh deh NAH-rahn-hah'')
; Coke (''soda'') : Coca-Cola (gaseosarefresco) (''KOH-kah-KOH-lah (gahreh-SEHFREHS-oh-sahkoh)'')
; Do you have any bar snacks? : ¿TienenTiene piqueosalgo para picar? (''TYEH-neh AHL-goh PAH-rah pee-KARH'') (In Spain they will give you tapas (''TAH-pahs''), depends a lot on the bar.)
; A toast! : ¡Un BrindisBrindi! (''oon BREEN-deesdee'')
; One more, please. : Otro/a ______, por favor. (''OH-troh/ah pohr-FAH-bohr'')
; Another round, please. : Otra ronda, por favor. (''OH-trah ROHN-dah, pohr fahFAH-VOHRbohr'')
; Cheers! : ¡Salud! (''sah-LOOD'')
; When is closing time? : ¿Cuándo cierran? (''KWAHN-doh SYEHR-rahn'')
 
===Shopping===
; Do you have this in my size? : ¿TienesTiene esto ende mi talla? (''TYEH-neh EHS-toh deh mee TAH-yah?'')
; How much is this? : ¿Cuánto cuesta? (''KWAHN-toh KWEHS-tah?'')
; That's too expensive. : Es muydemasiado caro. (''ehs deh-mah-MYAH-doh KAH-roh'')
; Would you take Visa/American dollars? : ¿Aceptan Visa/dólares Americano? (''ah-SEHP-tahn BEE-sah/DOH-lah-rehs ah-meh-ree-KAH-noh?'')
; expensive : caro (''KAH-roh'')
; cheap : barato (''bah-RAH-toh'')
; I can't afford it. : Es muy caro para mí. (''ehs MOO-ee KAH-roh PAH-rah mee'')
; I don't want it. : No lo quiero. (''noh loh KYEH-roh'')
; You're cheating me. : Me estasestá engañando. (''meh ehs-TAH ehn-gah-NYAHN-doh'')
; I'm not interested. : No me interesa. (''noh meh een-teh-REH-sah'')
; OK, I'll take it. : De acuerdo, me lo llevaré. (''deh ah-KWEHR-doh, meh loh yeh-bah-REH'')
; Can I have a bag? : ¿TienesTiene una bolsa? (''TYEH-neh OO-nah BOHL-sah'')
; Can you ship it to my country? : ¿PuedesPuede enviarlo a mi país? (''PWEH-dah ehn-BYAHR-loh ah mee pah-EES?'')
; I need... : Necesito... (''neh-seh-SEE-toh'')
; ...batteries. : ...pilas/baterías (''PEE-lahs/bah-teh-REE-ahs'')
; ...a postcard. : ...una postal. (''OO-nah pohs-TALH'')
; ...a razor. : ...una hoja/navaja de afeitar/rasuradora (machine) (''OO-nah OH-hah/nah-BAH-hah deh ah-fay-TAHR/rah-soo-rah-DOH-rah'')
; ...shampoo. : ...shampoochampú. (''shahmchahm-POO'')
; ...stomach medicine. : .... medicamento para el dolor de estómago (''meh-dee-kah-MEHN-toh PAH-rah ehl doh-LOHR deh ehs-TOH-mah-goh'')
; ...soap. : ...jabón. (''hah-BOHN'')
 
===Driving===
; I want to rent a car. : Quiero alquilar un autocoche (Spain)/carro (South America). (''KYEH-roh ahl-kee-LAHR oon KOH-cheh/KAHR-roh'')
; Can I get insurance? : ¿Puedo contratar un seguro?
; STOP (''on a street sign'') : STOP (''stohp'') (Spain), ALTO (''AHL-toh'') (México), PARE (''PAH-reh'') (Chile, Argentina, Perú, Colombia, Puerto Rico)
; one way : undirección soloúnica sentido(''dee-rehk-SYOHN OO-nee-kah'')
; no parking : prohibidono aparcar (''noh ah-pahr-KAHR'') , no estacionar (''noh ehs-tah-syoh-NAHR'')
; speed limit : límite de velocidad (''LEE-mee-teh deh beh-loh-see-DAHD'') , velocidad máxima (''beh-loh-see-DAHD MAHK-see-mah'')
; gas/petrol station : gasolinera (''gah-soh-lee-NEH-rah'') , estación de bencina (''ehs-tah-SYOHN deh behn-SEE-nah'') (Chile), estación de servicio (''ehs-tah-SYOHN deh sehr-BEE-syoh'') (Argentina)
; gas/petrol station :estación de servicio, grifo
; gas/petrol : gasolina (''gah-soh-LEE-nah'') , bencina (''behn-SEE-nah'') (Chile), nafta (''NAHF-tah'') (Argentina)
; diesel : gasóleo (''gah-SOH-leh-oh'') , diesel (''DYEH-sehl'') (Latin America), gasóil/diésel (''gah-SOIL/DYEH-sehl'') (Spain)
; diesel : petróleo
 
===Authority===
; I haven't done anything wrong. : No he hecho nada malo. (''NOH eh EH-choh NAH-dah MAH-loh'')
; I've been raped! : ¡He sido violada/do! (''eh SEE-doh byoh-LAH-dah/doh'')
 
 
[[w:Tieng Tay Ban Nha]]
[[WikiPedia:Spanish language]]
 
{{guidephrasebook}}
112

lần sửa đổi

Bảng chọn điều hướng