Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Sổ tay tiếng Tây Ban Nha”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
n (clean up, General fixes, replaced: : → :, → (13) using AWB)
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
===Số===
 
Nhìn chung, hệ thống đánh số của Tây Ban Nha khá đơn giản.
In general, the Spanish numbering system is fairly straightforward. For numbers from 21-29, the "e" from "veinte" is substituted with an "i", and the ordinal number is added to the back. For numbers from 31-99, the tens and ones are separated by "y" (eg. 31: treinta y uno; 99: noventa y nueve). Note the "y" is not used to separate the hundreds from the tens, or the thousands from the hundreds. From 200 onwards, the hundreds are named by using the ''ordinal number'' + ''cientos'' (eg: 200: doscientos), but the numbers 500, 700 and 900 are exceptions to this rule and must be memorised. Naming of the thousands is straightforward, with ''ordinal number'' + ''mil''. From the millions onwards, note that the plural for is used for numbers above 1,000,000. Also note that unlike English, Spanish uses the long scale. Therefore, ''un billón'' and ''un trillón'' is not the same as the English "one billion" and "one trillion".
 
Đối với các số từ 21 đến 29, "e" từ "veinte" được thay thế bằng "i" và số thứ tự được thêm vào phía sau.
 
Đối với các số từ 31 đến 99, hàng chục và hàng đơn vị được phân tách bằng "y" (ví dụ: 31: treinta y una; 99: noventa y nueve). Lưu ý rằng "y" không được sử dụng để phân tách hàng trăm với hàng chục hoặc hàng nghìn với hàng trăm.
 
Từ 200 trở đi, hàng trăm được đặt tên bằng cách sử dụng số thứ tự + cientos (ví dụ: 200: doscientos), song các số 500 (quinientos), 700 (setecientos) và 900 (novecientos) là những ngoại lệ của quy tắc này và cần được để ý.
 
Việc đặt tên cho hàng nghìn là đơn giản, với số thứ tự + mil.
 
Từ hàng triệu trở đi, lưu ý rằng số nhiều được sử dụng cho các số trên 1.000.000. Cũng lưu ý rằng không giống như tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha sử dụng thang âm dài. Do đó, un billón và un trillón không giống với "một tỷ" và "một nghìn tỷ" trong tiếng Anh.
 
; 0: cero (''SEH-roh'')
; 80: ochenta (''oh-CHEHN-tah'')
; 90: noventa (''noh-BEHN-tah'')
; 100: cien (''see-EHN'')
; 101: ciento uno
; 102: ciento dos
; 700: setecientos
; 900: novecientos
; 1,.000: mil (''MEEL'')
; 1,.001: mil uno
; 1,.002: mil dos
; 2,.000: dos mil (''dohs MEEL'')
; 3,.000: tres mil
; 1,.000,.000: un millón (''oon mee-YOHN'')
; 2,.000,.000: dos millones
; 1,.000,.000,.000: mil millones (''meel mee-YOH-nehs'')
; 1,.000,.000,.000,.000: un billón (''oon bee-YOHN'')
; nửa: medio (''MEH-dyoh'')
; ít hơn: menos (''MEH-nohs'')
Người dùng vô danh

Bảng chọn điều hướng