Mô đun:No globals

Từ Wikivoyage
Tài liệu mô đun[tạo]
local mt = getmetatable(_G) or {}
function mt.__index (t, k)
	if k ~= 'arg' then
		error('Cố đọc biến toàn cục nil ' .. tostring(k), 2)
	end
	return nil
end
function mt.__newindex(t, k, v)
	if k ~= 'arg' then
		error('Cố ghi biến toàn cục ' .. tostring(k), 2)
	end
	rawset(t, k, v)
end
setmetatable(_G, mt)