Wikivoyage:Biểu quyết chọn hành chính viên

Từ Wikivoyage

Người dùng được cấp quyền hành chính viên theo đồng thuận của cộng đồng thông qua một cuộc biểu quyết. Quy trình biểu quyết chọn hành chính viên hiện thời tương tự như quy trình biểu quyết chọn bảo quản viên, nhưng yêu cầu với các thành viên ứng cử/đề cử quyền hành chính viên thường cao hơn và sự đồng thuận của cộng đồng phải rõ ràng hơn.

Dưới đây là danh sách các đề cử/ứng cử, các biểu quyết thành công và biểu quyết không thành công quyền hành chính viên trên Wikivoyage tiếng Việt:

Ứng cử/đề cử hiện hành[sửa]

Lưu trữ[sửa]