Wikivoyage:Thành viên được xác nhận

Từ Wikivoyage

thành viên được xác nhận là các thành viên Wikivoyager được một hành chính viên đánh dấu là được xác nhận (trái ngược với việc tự động nhận sau 4 ngày, kể từ khi tham gia).

Trong một số tình huống, các tài khoản cần được miễn khỏi thời gian xác nhận tự động. Nhóm thành viên confirmed có quyền hành đều giống như nhóm thành viên autoconfirmed, nhưng có thể được cấp bởi các hành chính viên khi cần thiết. Không có điểm nào trong việc trao quyền này cho thành viên có tài khoản đã được xác nhận tự động, bởi vì nó cung cấp chính xác các khả năng tương tự.

Xem thêm[sửa]