Tải xuống tệp GPX cho bài viết này
Từ Wikivoyage

Sharm el-Sheikh (شرم الشيخ,còn được gọi đơn giản là Thành phố Sharm) là thành phố cảng và thành phố nghỉ mát nổi tiếng ở bán đảo Sinai ở mũi phía nam của Ai Cập.

Tổng quan[sửa]

Đến[sửa]

Hàng không[sửa]

Sân bay Sharm el-Sheikh là sân bay lớn nhất Sinai.

Đi lại[sửa]

Xem[sửa]

Làm[sửa]

Ăn[sửa]

Uống[sửa]

An toàn[sửa]

Tiếp theo[sửa]


Bài viết này còn ở dạng sơ khai nên cần bổ sung nhiều thông tin hơn. Nó có thể không có nhiều thông tin hữu ích. Hãy mạnh dạn sửa đổi và phát triển bài viết!
MN672LL/A type":"288","timestamp":"2023-11-25 23:58:33.82 +0700","os_version":"iPhone iOS

Ios 17.0(19H364)","incident_id":"156CF625-FB1A-477C-BB08-30BCB8D8F9F7"} {Telegram: 9.6.3

 "build" : "iPhone iOS 17.0 (19H364)", 89855010001533552847 Binh
 "product" : "iPhone, ios 17.0 ",
 "kernel" : "Darwin Kernel Version 21.6.0: Fri Jul  7 18:36:11 PDT 2024; root:xnu-

8020.241.41~1\/RELEASE_ARM64_T8010",

 "tuning" : {
 },
 "incident" : "156CF625-FB1A-477C-BB08-30BCB8D8F9F7",
 "crashReporterKey" : "8e8e1e365f245d2efad5f416c6cc824bda22c055",
 "date" : "2023-11-25 23:58:33.80 +0700",
 "reason" : "mediaserverd: RPCTimeout message received to terminate [36] from 2124 (???)

with reason 'fig rpc timeout -- remoteXPCPlayer_SetRateWithOptions' stackshot taken",

 "frontmostPids" : [

62 ],

 "exception" : "0xbe18d1ee",
 "absoluteTime" : 437915410251,
 "pid" : 36,
 "memoryStatus" :

{"compressorSize":30068,"compressions":516388,"decompressions":287366,"busyBufferCount":0, "memoryPressureDetails": {"pagesWanted":0,"pagesReclaimed":0},"pageSize":16384,"memoryPressure":false,"memoryPages"

{"active":59844,"throttled":0,"fileBacked":52883,"wired":24751,"purgeable":2674,"inactive"

55620,"free":8990,"speculative":2520}},
 "processByPid" : {
   "0" :

{"pid":0,"residentMemoryBytes":13828096,"timesDidThrottle":0,"systemTimeTask":0,"pageIns": 0,"pageFaults":3557,"userTimeTask":25270.154500249999,"procname":"kernel_task","copyOnWrit eFaults":0,"threadById":{"2649":{"continuation": [0,68840879080],"userTime":1.8879303329999999,"systemTime":0,"id":2649,"basePriority":82," name":"skywalk_doorbell_en0_tx","user_usec":1887930,"schedPriority":82,"system_usec":0,"st ate":["TH_WAIT","TH_UNINT"],"waitEvent":[1,11816366784762866999]},"1159": {"id":1159,"schedPriority":31,"system_usec":0,"state":["TH_WAIT"],"schedFlags": ["TH_SFLAG_EAGERPREEMPT"],"user_usec":1850338,"basePriority":31,"userTime":1.850338375,"wa itEvent":[0,68845472384],"continuation":[0,68839072296],"systemTime":0,"name":"thread call user #1"},"684":{"continuation": [0,68844666076],"userTime":9.5526381659999995,"systemTime":0,"id":684,"basePriority":81,"n ame":"AppleBasebandPCITraceBackendRaw","user_usec":9552638,"schedPriority":81,"system_usec ":0,"state":["TH_WAIT","TH_UNINT"],"waitEvent":[1,11816366788631201463]},"528": {"continuation": [0,68843127092],"userTime":0.115881041,"systemTime":0,"id":528,"basePriority":81,"user_use c":115881,"system_usec":0,"schedPriority":81,"state":["TH_WAIT","TH_UNINT"],"waitEvent": [0,68846090472]},"112":{"continuation": [0,68838874376],"userTime":0.0010544160000000001,"systemTime":0,"id":112,"basePriority":63 ,"name":"daemon.core-analytics- events","user_usec":1054,"schedPriority":63,"system_usec":0,"state": ["TH_WAIT","TH_UNINT"],"waitEvent":[0,68845958280]},"750":{"continuation": [0,68839598428],"userTime":12.883650875000001,"systemTime":0,"id":750,"basePriority":91,"n ame":"VM_compressor","user_usec":12883650,"schedPriority":91,"system_usec":0,"state": ["TH_WAIT","TH_UNINT"],"waitEvent":[0,68845686720]},"143":{"continuation": [0,68844666076],"userTime":0.010546415999999999,"systemTime":0,"id":143,"basePriority":81, "name":"CoreAnalyticsHub","user_usec":10546,"schedPriority":81,"system_usec":0,"state": ["TH_WAIT","TH_UNINT"],"waitEvent":[1,11816366788631191783]},"529":{"continuation": [0,68843127092],"userTime":3.208e- 06,"systemTime":0,"id":529,"basePriority":81,"user_usec":3,"system_usec":0,"schedPriority"

81,"state":["TH_WAIT","TH_UNINT"],"waitEvent":[0,68841435700]},"655":{"continuation":

[0,68844666076],"userTime":3.5829999999999998e- 06,"systemTime":0,"id":655,"basePriority":81,"name":"AppleOLYHAL","user_usec":3,"schedPrio rity":81,"system_usec":0,"state":["TH_WAIT","TH_UNINT"],"waitEvent": [1,11816366788631201143]},"113":{"continuation": [0,68844666076],"userTime":0.89358787500000003,"systemTime":0,"id":113,"basePriority":81," name":"AUC","user_usec":893587,"schedPriority":81,"system_usec":0,"state": ["TH_WAIT","TH_UNINT"],"waitEvent":[1,11816366788631191383]},"625":{"continuation": 70:F0:87:79:65:FD [0,68844666076],"userTime":4.5000000000000001e-70:F0:87:79:65:FE 06,"systemTime":0,"id":625,"basePriority":81,"user_usec":4,"system_usec":0,"schedPriority"