Bước tới nội dung

Tải xuống tệp GPX cho bài viết này
Từ Wikivoyage

Các khu vực nói tiếng Đức. Cam sẫm: bản địa; Cam nhạt: Ngôn ngữ thứ 2 hoặc không chính thức; Hình vuông màu cam: Số ít người sử dụng

Tiếng Đức (Deutsch) là ngôn ngữ chính thức và chính của Đức, ÁoLiechtenstein. Đây cũng là một ngôn ngữ chính thức của Thụy Sĩ và Luxembourg và nói như một ngôn ngữ khu vực ở Namibia. Ngoài ra, tiếng Đức (tiếng địa phương) trong lịch sử đã được sử dụng ở các vùng Alsace của Pháp (tiếng Đức: Elsass) và Lorraine (tiếng Đức: Lothringen), ở tỉnh phía bắc Ý của South Tyrol (tiếng Đức: Südtirol, Ý: Alto Adige hoặc Sudtirolo), và trong một phần nhỏ của miền đông Bỉ và miền Nam Đan Mạch. Tiếng Đức chuẩn (Hochdeutsch) cũng thường được nói đến nhiều như là một ngôn ngữ thứ hai trong nhiều Đông-Trung Âu. Nhóm nhỏ của người bản ngữ Đức có thể được tìm thấy ở Ba Lan, Cộng hòa Séc, Slovakia, Hungary và Romania. Điều này là do ảnh hưởng lịch sử của Áo - cựu đế quốc Áo và Đức trên khu vực biên giới và những thay đổi triệt để đưa vào nơi ở châu Âu sau Thế chiến thứ nhất. Hơn nữa, các cộng đồng bị cô lập nhỏ có thể được tìm thấy tại Nga, các nước cộng hòa Trung Á, Úc, Nam Phi và ở Bắc và Nam Mỹ.

Danh sách cụm từ[sửa]

Các từ ngữ dưới đây là dành theo tiếng Đức chuẩn, và nói chung sẽ được hiểu rõ trên toàn thế giới nói tiếng Đức.

Cụm từ cơ bản[sửa]

Bảng hiệu thường gặp


Mở
Offen, Geöffnet
Đóng
Geschlossen
Lối vào
Eingang
Lối ra
Ausgang
Đẩy
Drucken
Kéo
Ziehen
Nhà vệ sinh
WC, Toilette(n)
Nam
Männer
Nữ
Damen, Frauen
Cấm
verboten
Chúc một ngày tốt đẹp; xin chào.
Guten Tag. (Goo-ten tahk; chính thức) tốt hơn: Hallo (không chính thức)
Bạn khỏe không?
Wie geht's? (vee GATES?) Sử dụng như là một câu hỏi thực sự; không phải là một hình thức chào hỏi.
Bạn khỏe không? (Trịnh trọng)
Wie geht es Ihnen? ("Vee gate s eenen?)
Tôi khỏe; cảm ơn bạn.
Gut; danke. (goot; DAN-keh)
Tên của bạn là gì? (Trịnh trọng)
Wie heißen Sie? (vee HIGH-sun zee?)
Tên của bạn là gì? (Thân mật)
Wie heißt du? (vee HIGHST doo?)
Tên tôi là ______.
Ích heiße ______. ( EESH CAO-suh)
Rất vui được gặp bạn. (Trịnh trọng)
Nett; Sie kennen zu lernen. (net zee KEN-en tsoo LER-nen)
Rất vui được gặp bạn. (Thân mật)
Nett; dich kennen zu lernen. (net deesh KEN-en tsoo LER-nen)
Xin vui lòng.
Bitte. (BEE-tuh)
Cảm ơn bạn.
Danke schön. ( DAN-kuh shurn)
Cảm ơn.
Danke. (DAN-kuh)
Không có gì.
Bitte schön! ( BEE-tuh shurn)
Có; phải.
Ja. (Yah)
Không; không phải
Nein. (nine)
Xin lỗi; bạn ơi. (Khiến được sự chú ý)
Entschuldigen Sie. (ent-SHOOL-dee-gun zee)
Xin lỗi. (Xin tha thứ)
Entschuldigung. ( Ent-Shool-dee-goong)
Tôi xin lỗi.
Es tut mir leid. (es toot meer lite)
Tạm biệt
Auf Wiedersehen. ( Owf VEE-dur-Zane)
Tôi không thể nói tiếng Đức (tốt).
Ich kann nicht [so gut] Deutsch sprechen. (eesh kahn nikht [zo goot] doytsh shprekhen) tốt hơn: Ich spreche kein Deutsch (eesh spreh-khuh kine doitsh)
Bạn có nói tiếng Anh không? (Trịnh trọng)
Sprechen Sie Englisch? (Shprekhun zee ENG-leesh)
Có ai ở đây biết nói tiếng Anh?
Gibt es hier jemanden; der Englisch spricht? (geept es heer yeh-MAHN-dun dare ENG-leesh shprikht)
Hãy giúp; cứu tôi với!
Hilfe! (HEEL-fuh)
Chào buổi sáng.
Guten Morgen. ( Goo-tun MOR-gun)
Chào buổi tối.
Guten Abend. ( Goo-tun AH-bunt)
Chúc ngủ ngon.
Schönen Abend noch. ( Su-rơ-ni AH-bunt nokh)
Chúc ngủ ngon (đi ngủ)
Gute Nacht. ( Goo-tuh nakht)
Tôi không hiểu.
Ich verstehe das nicht. (eesh fur-SHTAY-uh dahs nikht)
Xin hỏi nhà vệ sinh ở đâu?
Wo ist die Toilette; bitte? (voh eest dee twah-LET-uh BEE-tuh)
Rất sẵn lòng.
Gerne ( GERR-NUH)
Bạn có biết nơi... là?. (Trịnh trọng)
Wissen Sie; wo... ist? (VEE-sun zee VOH... EEST)

Vấn đề[sửa]

Hãy để tôi yên.
Lass / Lassen Sie mich in Ruhe. ( LAHS (-un zee) meesh een ROO-uh)
Đừng động vào tôi!
Fass / Fassen Sie mich nicht an! ( FAHS (-un zee) meesh neekt AHN!)
Tôi sẽ gọi cảnh sát.
Ich rufe die Polizei. ( EESH ROO-FUH dee Poh-lee-TSIGH)
Cảnh sát!
Polizei! ( Poh-lee-TSIGH!)
Dừng lại! Kẻ trộm!
Halt! Ein Dieb! ( HAHLT ighn Deeb!)
Tôi cần sự giúp đỡ của bạn.
Ich brauche deine/Ihre Hilfe. (eesh BROW-khuh DIGH-nuh/EE-ruh HEEL-fuh)
Đây là một trường hợp khẩn cấp.
Das ist ein Notfall. ( Dahs EEST ighn NOHT-FAHL)
Tôi đang bị lạc đường.
Ich habe mich verirrt. ( EESH HAH-buh meesh fer-EERT)
Tôi bị mất túi xách của tôi.
Ich habe meine Tasche verloren. ( EESH HAH-buh migh-NUH TAH-Shuh fer-Loh ương)
Tôi bị mất ví tiền của tôi.
Ich habe mein Portemonnaie verloren. (Cũ) ( EESH HAH-buh mighn cổng-moh-NEH fer-Loh ương)
Lưu ý:. Portemonnaie là có nguồn gốc Pháp, nhưng thông thường trong Đức
tốt hơn: Ich habe meinen Geldbeutel verloren. (eesh HAH-buh mighn geh-ld-boy-tehl fer-LOH-run)
tốt hơn trong Áo: Ich habe meine Geldtasche verloren. (eesh HAH-buh miney geh-ld-ta-chee fer-LOH-run)
Tôi đang bị bệnh.
Ich bin krank. ( EESH được krahnk)
Tôi đã bị thương.
Ich bin verletzt. ( EESH được fer-LETST)
Tôi cần một bác sĩ.
Ích brauche einen Arzt. ( EESH BROW-khuh IGH-NUH ARTST)
Tôi có thể sử dụng điện thoại của bạn?
Kann ich Dein / Ihr Telefon benutzen? ( Kahn EESH dighn / eer tay-lay-FOHN buh-NOOT-sun?)
Tôi có thể sử dụng điện thoại di động của bạn?
Kann ich dein/Ihr Handy benutzen? (kahn eesh dighn/eer handy bguh-NOOT-sun?)

Số đếm[sửa]

Trong tiếng Đức, vai trò của dấu chấm và dấu phẩy được dùng trong tách số như trong tiếng Việt. Tách nhóm với số lượng lớn là một dấu chấm, không phải là một dấu phẩy (,) (.); Phân cách giữa phân số thập phân và số nguyên là một dấu phẩy (,), không phải là một dấu chấm (.). Lưu ý rằng con số trên hai mươi được cho là "ngược". Hai mươi mốt (einundzwanzig) là nghĩa đen nói là "một và hai mươi". Điều này có một chút nhận được sử dụng để, đặc biệt là ở các vùng cao hơn. Ví dụ. 53.426 (dreiundfünfzigtausendvierhundertsechsundzwanzig) được nói là "ba-và-năm mươi ngàn bốn trăm sáu và hai mươi".

0
null (null)
1
eins (ighnss)
2
zwei (tsvigh)
3
drei (drigh)
4
vier (fear)
5
fünf (fuunf)
6
sechs (zekhs)
7
sieben (ZEE-ben)
8
acht (ahkht)
9
neun (noyn)
10
zehn (tsayn)
11
elf (elf)
12
zwölf (tsvoolf)
13
dreizehn (DRIGH-tsayn)
14
vierzehn (FEER-tsayn)
15
fünfzehn (FUUNF-tsayn)
16
sechzehn (ZEKH-tsayn)
17
siebzehn (ZEEP-tsayn)
18
achtzehn (AHKH-tsayn)
19
neunzehn (NOYN-tsayn)
20
zwanzig (TSVAHN-tsig)
21
einundzwanzig (IGHN-oont-tsvahn-tsig)
22
zweiundzwanzig (TSVIGH-oont-tsvahn-tsig)
23
dreiundzwanzig (DRIGH-oont-tsvahn-tsig)
30
dreißig (DRIGH-sig)
40
vierzig (FEER-tsig)
50
fünfzig (FUUNF-tsig)
60
sechzig (ZEKH-tsig)
70
siebzig (ZEEP-tsig)
80
achtzig (AHKH-tsig)
90
neunzig (NOYN-tsig)
100
(ein)hundert ([ighn]-HOON-dert)
200
zweihundert (TSVIGH-hoon-dert)
300
dreihundert (DRIGH-hoon-dert)
1000
(ein)tausend ([ighn]-TOW-zent)
2000
zweitausend (TSVIGH-tow-zent)
1,000,000
eine Million (igh-nuh mill-YOHN)
1,000,000,000
eine Milliarde (igh-nuh mill-YAR-duh)
Note the difference to American English numbers, often mistranslated!
1,000,000,000,000
eine Billion (igh-nuh bill-YOHN)
Số _____ (train, bus, etc.)
Nummer/Linie _____ (NOO-mer/LEE-nee-uh)
Nửa
halb (hahlp)
Một nửa
die Hälfte (dee HELF-tuh)
Ít hơn
weniger (VAY-nihg-er)
Nhiều hơn
mehr (mayr)
Bài hướng dẫn sổ tay ngôn ngữ này còn ở dạng sơ khai nên cần bổ sung nhiều thông tin hơn. Nó có một dàn bài mẫu, nhưng có thể không có nhiều thông tin hữu ích. Hãy mạnh dạn sửa đổi và phát triển bài viết!